Agile för beslutsfattare

Vi lever i en komplex och föränderlig värld som ställer allt högre krav på dagens organisationer. Det är kritiskt att kunna svara upp mot marknadens dynamik och att kunna ta fasta på kundernas faktiska behov. Organisationer och projekt måste kunna drivas mer flexibelt utifrån värde/kundnytta, snarare än efter fastlagda planer! För att lyckas med detta behövs metoder som sätter kundnytta och återkoppling i fokus, som gör det möjligt att hantera förändringar och osäkerheter på ett kontrollerat sätt och som adresserar snabba leveranser med fungerande lösningar. Det är här Agile och Lean kommer in i bilden.
Agile (lättrörlig) utveckling bygger på ett antal väl grundade värderingar och beprövade principer. Förutom kundnytta, kvalitet, inkrementell utveckling med snabba leveranser och återkoppling, så används team med engagerade medarbetare som grundläggande arbetsform. Scrum är den vanligaste Agile-metoden och lämpar sig för produkt-utveckling. Lean har sin historia inom tillverkningsindustrin (Toyota), men går att tillämpa på mjukvaruutveckling. Lean sätter fokus på arbetsflöden med korta ledtider, organisationskultur och att ständigt jobba med förbättringar för att eliminera olika former av slöseri (waste). Principerna för Lean kompletterar och förstärker principerna för Agile. Kanban är en Lean-metod/verktyg för att visualisera, hantera och optimera arbetsflöden för att driva fram korta ledtider.
Då Agile och Lean tillämpas rätt, kan man skapa en effektiv organisation som sätter kundnyttan i fokus och som drivs av engagerade motiverade kreativa medarbetare. Utmaningen ligger i att få värdegrunden och principerna på plats i organisationen. En viktig framgångsfaktor är att chefer och andra beslutsfattare har förståelse för arbetssättet och kan stötta i den operativa verksamheten. Det är därför denna kurs lär ut Agile och Lean sett från ett organisationsperspektiv.

Kursinnehåll
Exempel på frågeställningar som tas upp: Vad är skillnaden mellan Agile och ’traditionell’ utveckling? Vilka problem vill man egentligen lösa och vad ligger som grund för detta? När är Agile tillämpbart? Hur planerar man ett Agile-projekt, går det? Vilka instrument finns för kontroll och styrning? Vilka typiska roller finns i en Agil organisation? Vilken roll har man som chef/beslutsfattare och hur ska man förhålla sig till arbetssättet? Hur driver man en omställning/förändring till ett Agilt arbetssätt? Hur kan man skala upp arbetssättet i en större organisation?
Kursen innefattar en teoretisk genomgång som kombineras med olika diskussioner och några mindre övningar.
* Vad står Agile och Lean för? * Grundbultarna i en Agile process * Scrum, övergripande genomgång * Kanban, övergripande genomgång * Chefens roll i en Agil organisation * Att skala arbetssättet i en större organisation

Lämpad för
Kursen vänder sig främst till olika typer av beslutsfattare som vill bygga en förståelse för Agile och Lean. Du jobbar antagligen i någon chefsposition eller som projektledare. Du har ett intresse för processer och metoder och av verksamhetsutveckling, eller så är du bara allmänt nyfiken på Agile, Lean, Scrum och Kanban.

Kurslängd
2 dagar